Pakiet antykryzysowy dla turystyki

Ze względu na konieczność zmniejszenia ryzyka wynikającego z ewentualności rozszerzenia się pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2), polski rząd zdecydował się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a później stanu epidemii. Sytuacja branży turystycznej stała się bardzo trudna. W marcu przygotowano przepisy, które mają wesprzeć przedsiębiorców turystycznych.

rt 2020 02a 06

Branża turystyczna potrzebuje wsparcia, które będzie mogło uratować działalność organizatorów turystyki, szczególnie w kontekście tych najbliższych miesięcy, które nie będą generować przychodów. W marcu pojawił się pakiet osłonowy dla turystyki, który zgodnie z zapowiedzią rządu ma być pierwszą odpowiedzią na potrzeby rynku turystycznego i nie tylko. 

Przedsiębiorcy przysługuje zwrot wpłat na mocy specustawy

Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Istnieją wyjątkowe sytuacje, w których podróżny może odstąpić od umowy, a organizator turystyki ją rozwiązać. Mianowicie podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem tej imprezy bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w razie wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności zaistniałych w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. W takiej sytuacji podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie. Z kolei organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu tej imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed jej rozpoczęciem. Jeśli podróżny odstąpi od umowy z powodu wspomnianych wcześniej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie bądź organizator turystyki rozwiąże umowę z tych samych przesłanek, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, przedsiębiorcy turystycznemu przysługuje zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2214). W takim przypadku przedsiębiorca turystyczny może wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o zwrot wpłaty, nie później niż w terminie 60 dni od dnia odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy. We wniosku do funduszu o zwrot wpłat należy wykazać kwotę mającą podlegać zwrotowi. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie wraz z oświadczeniem organizatora turystyki dotyczącym daty, w której to oświadczenie lub rozwiązanie stało się skuteczne, oraz korektę złożonej deklaracji wraz z wykazem umów, z których wynikają składki podlegające zwrotowi. To rozwiązanie było ujęte w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i uległo rozszerzeniu. 

Dodatkowe 180 dni

W ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz dodano następujące rozszerzenie: • odstąpienie od umowy o imprezę turystyczną, które pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu umowy lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy przez organizatora turystyki, • odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, o którym mowa wyżej, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna, • wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną, • wspomniane vouchery podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki. Te działania mają zapobiec sytuacji, w której organizatorzy turystyki w razie lawinowej rezygnacji podróżnych z imprez turystycznych wskutek wirusa SARS-CoV-2 musieliby zwrócić w szybkim tempie pieniądze. Przepis ten umożliwia zwrot wpłat dokonanych przez klienta po 180 dniach od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu od umowy lub rozwiązania umowy przez organizatora turystyki. Jeśli podróżny skorzysta z opcji vouchera na inną wybraną imprezę turystyczną, to jest on ważny rok od dnia, w którym miała się odbyć odwołana impreza turystyczna. Wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy i jego wartość jest chroniona na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki. 

Kredyt w BGK

Aby objąć wszystkie wpłaty klientów ochroną, dodano artykuł, który umożliwia zaciągnięcie kredytu, jeżeli wysokość zwrotnego finansowania udzielonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego nie wystarcza w całości na pokrycie kosztów niezbędnych do właściwego funkcjonowania tego funduszu. W takiej sytuacji Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu kredytu na indywidualnie ustalonych warunkach, maksymalnie do wysokości środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku na dzień wejścia w życie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Udzielenie kredytu możliwe jest jedynie w okresie obowiązywania wspomnianej ustawy z 2 marca 2020 r., przy czym okres spłaty zobowiązania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego będzie nie dłuższy niż 10 lat. 

Dodatkowe rozwiązania przyjęte w tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa, której część rozwiązań bezpośrednio skierowanych do branży turystycznej została opisana powyżej, przewiduje też inne działania osłonowe przeznaczone ogólnie dla przedsiębiorców w celu utrzymania miejsc pracy czy zachowania płynności finansowej. Branża turystyczna będzie mogła skorzystać z m.in. z : • rozliczenia całej tegorocznej straty w przyszłym roku – branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w razie spadku przychodów firmy o 50 proc. w 2020 r. – w stosunku do 2019 r. – zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł, • przesunięcia płatności za media, • wakacji kredytowych, • wakacji od obowiązków administracyjnych, • dofinansowania zatrudnienia przez państwo, • zwolnienia przez trzy miesiące z ZUS dla najmniejszych firm, • finansowania postojowego, • prolongaty terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja. Polski Fundusz Rozwoju w najbliższym czasie ma przygotować podręcznik dla przedsiębiorców na temat tarczy antykryzysowej, który ma dać wskazówki, jak korzystać z rozwiązań osłonowych. 

Obniżony czynsz dla biur podróży działających w galeriach handlowych

W przypadku, gdy działalność najemcy powierzchni w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m kw. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii została zakazana lub ograniczona na podstawie przepisów prawa, a najemca działalności tej nie prowadzi, wysokość czynszu najmu za ten okres ulega obniżeniu o 90 proc. w stosunku do czynszu przysługującego wynajmującemu na podstawie umowy, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy obniżenie czynszu. 

Brak opłat za korzystanie z muzyki

Od właścicieli hoteli czy restauracji na okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii nie będą pobieranie przez organizacje zarządzające prawami autorskimi wynagrodzenia za wykorzystywanie muzyki i filmów w radiach i telewizorach, a także nie będą pobierane opłaty RTV. 

Przedsiębiorco, włącz się do akcji

W przypadku branży turystycznej najistotniejsze jest zachowanie płynności finansowej i elastyczne podejście do podróżnych, przede wszystkim zachęcające ich do przekładania rezerwacji na kolejne miesiące bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub formalnych dopłat, czyli według specustawy do zachęcenia ze skorzystania z vouchera.

W momencie wydania „RT” nie był zakończony
proces legislacyjny rozwiązań tzw. tarczy
antykryzysowej. W miarę możliwości będziemy
aktualizować na bieżąco ewentualne zmiany
w opisanych w tym artykule działaniach osłonowych
dla branży turystycznej.Agnieszka Jezierska-Markocka

Wydanie: 3/2020, PRAWO

To też może Cię zainteresować

W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail