Apel do wicepremiera Jarosława Gowina
polska

2020-10-15

W sekretariacie Ministerstwa Rozwoju RP złożony został list otwarty sygnowany przez Prezesa Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hannę Mojsiuk oraz Prezesa Polskiej Izby Hotelarzy Marka Łuczyńskiego w sprawie przygotowania programu kompleksowego wsparcia dla branży turystycznej i hotelarskiej. W kilku punktach wyartykułowane zostały postulaty branży, w tym: utworzenie funduszu rekompensat dla branży hotelarskiej, ochronę przedsiębiorców przed zajęciami komorniczymi czy wstrzymanie naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie, odszkodowań za nieterminowe płatności w transakcjach handlowych i innych opłat prolongacyjnych od zaległości.

 apel

Szanowny Pan,

Jarosław Gowin

Wicepremier i Minister Rozwoju RP

 

Szanowny Pan,

Andrzej Gut-Mostowy

Sekretarz Stanu

Ministerstwo Rozwoju RP

 

Szanowny Pan,

Rafał Szlachta

Dyrektor Departamentu Turystyki

Ministerstwo Rozwoju RP

 

My, przedstawiciele Polskiej Izby Hotelarzy oraz Północnej Izby Gospodarczej, apelujemy o przyspieszenie prac nad pakietem rozwiązań prawnych niwelujących skutki gospodarcze trwającej pandemii i związanych z nią ograniczeń. Apelujemy o szybką i stanowczą reakcję rządu na pogłębiające się problemy branży hotelarskiej i turystycznej.

Nasze postulaty pomogą przetrwać wielu przedsiębiorcom i uchronić znaczną ilość miejsc pracy.

Konieczność ponoszenia przez hotele kosztów stałych, spłaty kredytów, płacenia podatków lokalnych w postaci podatku od nieruchomości czy wieczystego użytkowania w sytuacji, w której nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na szeroką skalę, kosztów utrzymania pracowników czyni działalność w obszarze turystyki na obecnych zasadach przy znikomym ruchu międzynarodowym praktycznie skrajnie nieopłacalną.

Zwracamy bowiem uwagę na to, iż aktualnie branża turystyczna, hotelarska i rozrywkowa przeżywają najpoważniejszy kryzys gospodarczy od 1990 roku. Kryzys ten nie jest związany z ograniczeniami nakładanymi w okresie marzec – czerwiec 2020 roku, ale przede wszystkim będzie efektem zmiany przyzwyczajeń społecznych, braku popytu na poszczególne, dotychczas bardzo popularne usługi. Wymaga to od wielu przedsiębiorców elastyczności, zmiany podejścia, przekwalifikowania. To z kolei wymaga czasu. Dlatego prosimy o czas. O rozwiązania dające nam, przedsiębiorcom, czas na te zmiany. Dlatego, pisząc ten apel, jednocześnie składamy postulaty jakie winny, naszym zdaniem, znaleźć zastosowanie przy tworzeniu kolejnego pakietu ustaw pomocowych.

 

Apelujemy do Pana Premiera o jak najszybsze i zdecydowane działania.

 

Załączamy poniżej postulaty istotne do napisania ustaw pomocowych dla przedsiębiorców.

 

 Ochrona przedsiębiorców przed zajęciem komorniczym

1.         Wprowadzenie na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia ustawy w życie w związku z wystąpieniem COVID-19 ochrony majątku przedsiębiorców z branż najmocniej zagrożonych skutkami pandemii (hotelarska, turystyczna, rozrywkowa) przed egzekucją komorniczą.

2.         W okresie ochronnym należałoby wprowadzić następujące zasady:

a.         Kwota wolna od zajęć dotyczy każdego rachunku firmowego i winna wynosić nie mniej jak 40 000 zł. miesięcznie (limit odnawia się co miesiąc) jeżeli przedsiębiorca zatrudniałby przynajmniej jedną osobę;

b.         Wprowadzenie ustawą zabezpieczenia, polegającego na ochronie majątku przedsiębiorcy - w przypadku dokonania zajęcia świadczeń, wynagrodzeń innych składników majątku przedsiębiorcy - z mocy ustawy komornik nie może prowadzić egzekucji z rachunków bankowych przedsiębiorcy. (przykład: w przypadku dokonania zajęcia świadczenia emerytalnego przedsiębiorcy, komornik nie może wykonywać dodatkowych zajęć z innych źródeł majątku przedsiębiorcy).

c.         Komornik co miesiąc musi uzgodnić z przedsiębiorcą kwotę wypłat dla pracowników przedsiębiorstwa, która nie podlega zajęciu i uwzględnić ją
w procesie egzekucji

d.         Koszty egzekucji w postaci opłat za realizację egzekucji z rachunków bankowych dłużnika pokrywa wierzyciel w całości (bank wysyła rachunek wierzycielowi do komornika)

e.         Nie nalicza się dłużnikowi kosztów komorniczych, a naliczone w toku egzekucji zostają z mocy ustawy umorzone. Kwoty umorzeń kosztów komorniczych pokrywa skarb państwa.

f.          Wstrzymanie naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie, odszkodowań za nieterminowe płatności w transakcjach handlowych i innych opłat prolongacyjnych od zaległości.

 

Utworzenie przez Ministerstwo Finansów funduszu rekompensat dla wierzycieli

 

1.         Fundusz pokrywa nie wyegzekwowane w tym okresie kwoty od dłużników w formie cesji wierzytelności przez Skarb Państwa za pośrednictwem utworzonego Funduszu.

2.         Fundusz może negocjować wysokość rekompensaty dla wierzyciela poniżej wartości wierzytelności do wysokości 60% wartości wierzytelności.

3.         Fundusz może doliczyć do tej wierzytelności maksymalnie 1 % rocznie odsetek od kwoty zaległości przejętych cesją od wierzycieli.

4.         Do funduszu zgłosić się po rekompensatę musi wierzyciel wraz
z komornikiem prowadzącym egzekucję.

5.         Po zakończeniu okresu ochrony przedsiębiorstw komornik z urzędu egzekwuje na rzecz funduszu przejęte kwoty w wyniku cesji wierzytelności.

6.         Fundusz wprowadza możliwość polubownej spłaty wierzytelności poprzez rozłożenie wierzytelności w formie ratalnej, częściowe umorzenie lub umorzenie całkowite po złożeniu przez dłużnika uzasadnionego wniosku z załącznikami. (zasady - pomoc publiczna Państwa przedsiębiorcom z środków - deminimis).

Inicjatorzy apelu:

Polska Izba Hotelarzy – Prezes Zarządu Marek Łuczyński

Północna Izba Gospodarcza – Prezes Hanna Mojsiuk


Aktualności

To też może Cię zainteresowaćW najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail